COVID-19 Somali Portal

Ma ogtahay in carruurta da'doodu u dhaxayso shan ilaa 11 ay hadda xaq u leeyihiin tallaalka COVID-19?

(Did you know that children between the ages of five to 11 are now eligible for a COVID-19 Vaccine?)

Ballan qabso maanta. Sacadaha ama waqtiga la heli karo: 

 • Xariirka tallaalka COVID-19 (covid19.ontariohealth.ca/) ama wac xarunta xiriirka gobolka 1-833-943-3900. 
 • Rugaha Bulshada oo door farmashiyaal 
 • Naga soo wac 613-580-6744 si aad ula hadasho kalkaalisada caafimaadka dadweynaha taasoo ka jawaabi karta su'aalahaaga oo kugu taageeri kara tallaalka COVID-19. 
 • ottawapublichealth.ca/ChildCovid19Vaccine

Rugaha caafimaadka ee dugsiga kadib

(After school clinics)

Hey’ada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa, waxay dadka la socodsiinaysaa in  tallaalka COVID-19 lasiin karo qof kasta  oo ah 5 jir iyo. Waxeyna ka qaadan karaan 70 meelood oo ah iskuulo ama dugsayada waxbarashada.

Uma baahnid balan hadii aad rabtid in aad imaatid Rugaha caafimaadka. Lasocona in ee kuu furanyihiin ilaa iyo fiidkii.

Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha dugsiga, booqo shabakadeena:

Dugsiga kadib xarumaha tallaalka COVID-19

Macluumaadka xiriirka

Qadka teleefoonka  COVID-19 ee Heyada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa (Ottawa Public Health COVID-19 telephone line)

 • Isniinta ilaa Jimcaha, laga bilaabo 7:30 subaxnimo ilaa 6:30 galabnimo
 • Maalmaha u danbeeya todobaadka, laga bilaabo 9:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo
 • Tarjumaad ayaad ku heli kartaa luuqado badan
 • Teleefoonka: 613-580-6744 raac macluumaadka qadka teleefoonka loogu tala galay COVID-19
 • TTY: 613-580-9656

WhatsApp logo and phone number 1-613-229-3373

Macluumaadka tallaalka hargabka (Flu vaccine information)

Waxaad ballansan kartaa ballantaada ama waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah halkan: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Tallaalka ifilada xilliyeedka waxaa lagu bixin doonaa farmasiyada Ottawa ee la doortay iyo iyadoo loo sii marinayo dhakhaatiirta qoyska.

Rugaha hargabka Bulshada ee Caafimaadka Dadweynaha Ottawa waxay diyaar u ahaan doonaan ballan keliya dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh.

Dadka deggan Ottawa ee xaqa u leh waxay qabsan karaan ballan haddii ay buuxiyaan shuruudahan soo socda:

 • Dadka da'doodu tahay lix bilood ilaa laba sano iyo xubnaha qoyskooda
 • Dadka ee heysato caqabado wajahaya qaadashada tallaalka hargabka sida:
 • Waad ku cusubtahay wadanka (Kanada)
 • Ma heysatid Caymiska ama kadhka Caafimaadka ee Ontaariyo (OHIP card)
 • Ma lihid daryeel bixiye aasaasi ah, sida dhakhtar ama kalkaaliye waxaana kugu adkaatay helitaanka tallaalka farmashiyaha

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tallaalka ifilada ee sanadkan, booqo bogga internetka ee Hargabka Caafimaadka Dadweynaha Ottawa: www.OttawaPublicHealth.ca/Flu

Fidiyoow (Videos)

Waa maxay sababta aan u dooranayo in aan is tallaalo

Mudnaanta Dadyowga iyo COVID-19

Goormaad iska baari kartaa Covid-19

Cafimaadka Maskaxda Dhowr

Sheekoyinka Safiirada Tallaalka COVID-19 - Hannah

Kheyraadka (Resources):

Contact Us