Somali Hub

Contact details: 

Si aad u hesho macluumaadka caafimaadka guud iyo agabka Soomaaliga, fadlan la xidhiidh Saraakiisha Mashruuca Caafimaadka Dadweynaha Hindah Walhad iyo Saynab Xasan.

(To receive public health information and resources in Somali, please connect with Public Health Project Officers Hindah Walhad and Saynab Xasan.)

Hindah Walhad and Saynab Xasan  

Public Health Project Officers 

Somali Community COVID-19 Prevention Plan 

Community Engagement Team 

Ottawa Public Health

Cell: 613-325-3511 or 613-581-1041 

Helitaanka Daaweynta Fayruska COVID-19 Ottawa

Fayruska daawayn tiisa waxaa helikara dadka waawayn ee u halista ah caabuqa COVID-19. 

Daawooyinka lahelikro (sida Paxlovid) waxay kaa hor jogsan kartaa in aad ku xanuusato hadii aad cunto 5 bari gudahood marka aad isku argto calaamoodaha ugu horeeya ee caabuqa. Dhakhtar ayaa kuu sheegi kara hadii aad halis u tahay xanuunka oo aad xaq u leedahay daawadaan.

Ma ogtahay in carruurta da'doodu u dhaxayso shan ilaa 11 ay hadda xaq u leeyihiin tallaalka COVID-19?

(Did you know that children between the ages of five to 11 are now eligible for a COVID-19 Vaccine?)

Ballan qabso maanta. Sacadaha ama waqtiga la heli karo: 

  • Xariirka tallaalka COVID-19 (covid19.ontariohealth.ca/) ama wac xarunta xiriirka gobolka 1-833-943-3900. 
  • Rugaha Bulshada oo door farmashiyaal 
  • Naga soo wac 613-580-6744 si aad ula hadasho kalkaalisada caafimaadka dadweynaha taasoo ka jawaabi karta su'aalahaaga oo kugu taageeri kara tallaalka COVID-19. 
  • ottawapublichealth.ca/ChildCovid19Vaccine

Rugaha caafimaadka ee dugsiga kadib

(After school clinics)

Hey’ada Caafimaadka Dadweynaha Ottawa, waxay dadka la socodsiinaysaa in  tallaalka COVID-19 lasiin karo qof kasta  oo ah 5 jir iyo. Waxeyna ka qaadan karaan 70 meelood oo ah iskuulo ama dugsayada waxbarashada.

Uma baahnid balan hadii aad rabtid in aad imaatid Rugaha caafimaadka. Lasocona in ee kuu furanyihiin ilaa iyo fiidkii.

Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan goobaha dugsiga, booqo shabakadeena:

Dugsiga kadib xarumaha tallaalka COVID-19

Fidiyoow (Videos)

Waa maxay sababta aan u dooranayo in aan is tallaalo

Mudnaanta Dadyowga iyo COVID-19

Goormaad iska baari kartaa Covid-19

Cafimaadka Maskaxda Dhowr

Sheekoyinka Safiirada Tallaalka COVID-19 - Hannah

Kheyraadka (Resources):

Contact Us